Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính

Chí Khí Hùng Anh
Sàng Xê Cải Lương của SG Thanh Lịch 

Hởi lũ sói bầy, bầy lang, hởi quân dã man, bạo ác, dù hôm nay ta đã thất thủ, sa cơ ở chốn sa. . . .
1) . . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) . . . trường ( xừ)
. . . ( - ) . Nhưng ý chí hùng anh ( xê)
vẫn vững bền ( - ) trong tâm khảm ( cống )
2) . . . ( - ) Câu : “Ái quốc, trung quân ( u )
Đã khắc ghi ( u ) vào tấm lòng thiết thạch ( cộng )
. . . ( - ) Giết giặc xâm loàn ( xừ)
để bảo tồn ( xừ) bờ cõi non sông ( xê)
3) . . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) Chữ “Sát Thát” ( cống)
. . . ( - ) . đà in dấu ( cống )
. . trên da ( - ) . thịt của ta ( xang)
4) . . . ( - ) . Trời Nam quốc ( cống )
. . oán hờn ( - ) phủ kín muôn phương ( xê)
. . . ( - ) Nòi giống Lạc Long ( u)
. không bao giờ ( - ) khuất phục lũ xâm lăng ( liu)
5) . . . ( - ) Truyền thống vẻ vang ( u)
. đến ngàn thu ( u ) vẫn còn chói rạng ( cộng )
. . . ( - ) Trần Bình Trọng nầy ( cộng )
. thà chết . ( - ) chớ không để ô danh ( u )
6) . . . ( - ) Nguyện hy sinh ( xê)
. có ngại gì ( - ) máu đổ, xương rơi ( xang )
. . . ( - ) Nay bắt được ta ( u )
bây đừng mong ( u ) đem lời khuyến dụ ( cộng )
7) . . . ( - ) Miếng đỉnh chung ( u)
. không lay chuyển ( - ) được gan sắt, dạ đồng ( xề)
. . . ( - ) . Đời oanh liệt ( cộng)
. chốn biên thùy ( - ) da ngựa bọc thây ( liu)
8) . . . ( - ) Vì đại nghĩa, đấu tranh ( u )
. cho sự ( - ) trường tồn của dân tộc ( cộng )
. . . ( - ) bao thế hệ kiêu hùng ( xừ)
. sẽ phất cờ ( - ) tiếp nối vươn lên ( xê)
9) . . . ( - ) . . . . ( - )
. . . . ( - ) Ta đang đợi chờ ( xừ)
. . . ( - ) . . chúng bây ( xê)
. đem ta ra ( - ) mà hạ sát ( cống )
10) . . . ( - ) Cho máu chan hoà ( xừ)
. . điểm tô ( - ) thêm trang lịch sử ( cống )
. . . ( - ) dòng dõi nhà Trần ( xừ)
. . nào có ( - ) húy tử tham sanh ( xê)
11) . . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) Đội trời, đạp đất ( cống )
. . . ( - ) ta chẳng lòn cúi ( cống)
. trước quân ( - ) cẩu trệ Bắc phương ( xang )
12) . . . ( - ) Tướng nhà Nam ( xê)
. lúc sa cơ ( - ) chẳng cam chịu quì ( xừ)
. . . ( - ) vẫn đứng ngang tàng ( cộng)
. . ta đợi ( - ) một nhát gươm đưa ( u )
13) . . . ( - ) Xem cái chết như lông hồng ( xừ)
. là nấm mồ ( - ) danh dự của nam nhi ( xê)
. . . ( - ) chín suối ngậm cười ( xừ)
. không hỗ thẹn ( - ) với non sông ( xê)
14) . . . ( - ) Yêu nước, thương nhà ( xừ)
. . chẳng ham ( - ) vinh hoa phú quí ( cống)
. . . ( - ) ta há qui hàng ( xừ )
. . dù được ( - ) chia nửa giang san ( xê)
15) . . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) Dãy đất thân yêu ( xê)
. . . ( - ) . tổ tiên ta ( xê)
. . đã dày ( - ) công đấp bồi ( xừ)
16) . . . ( - ) Con cháu mai sau ( xê)
. . phải cùng ( - ) nhau giữ gìn ( xừ)
. . . ( - ) Lũ giặc xâm loàn ( xừ)
. . nhứt định ( - ) sẽ lâm cảnh bại vong ( xê)
17) . . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) Ngai vua đất Bắc ( cống )
. . . ( - ) không cám dỗ ( cống )
. . và mua chuộc ( - ) được lòng ta ( xang )
18) . . . ( - ) Liều một thác ( cống )
. . . ta thà ( - ) làm quỉ nước Nam ( xê)
. . . ( - ) Và rồi đây ( xê)
. . sau ta ( - ) sẽ còn có bao người ( xừ)
19) . . . ( - ) . . . ( - )
. . . ( - ) Tuốt gươm thiêng ( xê)
. . . ( - ) quật khởi, kiên cường ( xừ)
. . đánh tan ( - ) bè lũ hôi tanh ( xang )
20) . . . ( - ) Mạng của ta ( u )
. . nay đã ( - ) chấm dấu sau cùng ( xề)
. . . ( - ) Nhưng không để phai mờ ( xề )
. gương tuấn kiệt ( u ) . giống Rồng Tiên ( liu )


 

Trở lại Đầu Trang

Các Bạn Đang Thưởng Thức
Sàng Xê Cải Lương: CHÍ KHÍ HÙNG ANH của SG Thanh Lịch
Do Thanh Lịch trình bày cùng
Ban Nhạc Văn Giỏi.