Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sổ Đời
Thơ của Hương Cả (CT)


 

 


 

 

 

 

 

Cuối năm ngồi tính sổ đời
Tháng ngày, mưa nắng, lỗ lời, nhỏ to.
Cả một năm hết lo, tới tính
Trọn bốn mùa chưa định, chưa an
Mang kiếp người ở thế gian
Càng chèo, càng chống, gian nan càng nhiều!
Có lắm lúc muốn liều một bận
Và đôi lần lấn cấn, rụt rè
Khi thành cũng chẳng dám khoe
Đến hồi thất bại càng se sắt lòng!
Số đã định, gạn trong, lóng đục
Kiếp đã mang, vinh nhục thói đời
Trôi lăn, chìm nổi, đầy vơi
Nợ đời càng trả, lỗ lời càng cao!
Chuyện năm cũ, đẩy vào quá khứ
Sang năm mới, xin chữ an bình
Cho tròn một kiếp nhân sinh
Duyên duyên, nợ nợ … an bình khó thay!

Hương Cả (Cao Thắng)


 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang