Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hãy Dậy Mà Đi
Thơ Song An Châu


 

 

  

 

 

 

Đồng bào ơi! Hãy dậy mà đi
Đừng nằm ì chờ ngày mất nước
Xiết tay nhau chống quân xâm lược
Đang lăm le thôn tính nước ta.

Dậy mà đi bảo vệ sơn hà
Ta đã mất Hoàng Sa, Trường Sa
Trong nanh vuốt quân thù Tàu cộng
Đừng hèn nhát, hổ thẹn ông cha.

Hãy dành lại đất, biển của ta
Hãy vùng lên lấy lại bằng được
Bọn tham quan và phường bán nước
Dâng cho Tàu, vinh thân phì da.

Đoàn kết cùng nhau bảo vệ sơn hà
Đã ngàn năm công khó ông cha
Đổ máu xương chống phường cướp nước
Chống quân thù gìn giữ quê ta..

Dậy mà đi giữ lấy nước nhà
Đừng chần chờ nhờ ai giúp sức
Tự sức mình vùng lên nổ lực
Đã nhờ người. Chưa sáng mắt  sao?

Hãy một lòng, đoàn kết cùng nhau
Cùng chung sức, chúng ta mạnh tiến
Diệt quân thù, chận bước ngoại xâm
Cứu nước nhà trong cơn nguy biến.

Hãy dậy mà đi. Hãy dậy mà đi! Đồng bào ơi!

“Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến
Hận thù đằng đằng, nên hòa hay chiến?”
- Quyết chiến! Quyết chiến! Quyết chiến! .
- Quyết chiến! Quyết chiến! Quyết chiến luôn!”*.

Song An Châu

* Lời nhạc bản Hội Nghị Diên Hồng, Lưu Hữu Phước.

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang