Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhớ Mãi Tình Cha
Thơ của Hùng Biên


 

 


 

 

 

 

 

Tình Cha vn mãi theo con
Tình cho dân t
c nước non gia đình
M
t đi Cha đã hy sinh
Tu
i xuân cm súng gi gìn Min Nam
Ch
ng loài Cng Sn hung tàn
Ch
ng quân xâm lược phá làng giết dân
Noi g
ương các bc tin nhân
Xông pha l
a đn tiến quân sa trường

R
i trong nghch cnh tang thương
S
úng gươm b li chiến trường năm xưa
Lao t
ù Cng Sn đy đưa
T
ình nhà n nước vn chưa vn lòng
M
già mõi mt ch trông
Con th
ơ v tr nh mong đêm ngày
Kh
đau năm tháng tù đày
Khí hùng gi
trn gia by Cng nô

Ngày v
nước mt cn khô
M
già đã khut năm vô ngc tù
Ngh
n bun nh m ngàn thu
Nh
ng thương yêu cũ vin du xa vi
V
gy tn to gia đi
Đàn con nay đã qua th
i u thơ
H
nh phúc thôi ch là mơ
C
ng Sn thi nát vét vơ dân lành

Cho con l
nghĩa hc hành
C
ơm no áo m tr thành người ngay
Cha nào qu
n ngi đêm ngày
B
ương chi giúp v, vun đy yêu thương
D
y con qua nhng tm gương
Ti
n nhân v quc chng phường xâm lăng
D
y li các bc thánh nhân
Ông Cha b
o quc an dân năm nào

Cháu con luôn mãi t
hào
Ông Cha là nh
ng Vì Sao Cng Hòa
Dù cho năm tháng trôi qua
Hy sinh ng
ười lính Cng Hòa quang vinh
S
ng cho không thn vi mình
S
ng cho dân tc gia đình nước non
Gi
Cha đã mãi không còn
L
i Cha vn mãi theo con sut đi

Hùng Biên
Atlanta 02/02/2016


';

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang