Trang Web Hướng Dương Txđ

   

BÀI LƯU TRỮ XẾP THEO VẦN A,B,C

 

Muốn tìm một bài nhất định, bạn kiếm theo Đề Mục nếu biết đề mục. Nếu không biết Đề Mục thì kiếm trong từng Đề Mục một.

 


Mục Hình Ảnh Lịch Sử

         
                                         

 


Những Hình Ảnh Lịch Sử
Những Hình Ảnh Lịch Sử

Những Hình Ảnh Lịch Sử

Những Hình Ảnh Lịch Sử

 

 

Trở về Trang Chính

 

Mục Tiếng Nói Yêu Nước

Hoa
Tiếng Nói Yêu Nước
Hoa
Tiếng Nói Yêu Nước
Hoa
Tiếng Nói Yêu Nước
Hoa
Tiếng Nói Yêu Nước
Hoa
Tiếng Nói Yêu Nước

 


 
Trở về Trang Chính

Đề Mục Đặc Biệt

 


Đề Mục Đặc Biệt

Đề Mục Đặc Biệt

Đề Mục Đặc Biệt

Đề Mục Đặc Biệt

Đề Mục Đặc Biệt

Đề Mục Đặc Biệt

Đề Mục Đặc Biệt

Đề Mục Đặc Biệt

Đề Mục Đặc Biệt Trở về Trang Chính


 

Việt Nam Ngày Nay và Ngày Đã Qua

 


Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua
Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua


Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã Qua

Ngày Nay và Ngày Đã QuaTrở về Trang Chính

 

                                     

Mục Đọc Cho Biết

                                     


Bài Đọc Cho Biết


Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower

Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower

Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower

Bài Đọc Cho Biết
sunflower

Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower

Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết
sunflower
Bài Đọc Cho Biết


Tiếng Anh:

Tiếng Việt

Trở về Trang Chính

   

Mục Tài Liệu về Việt Nam


Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

Tài Liệu về Việt Nam Cận Đại

 

Tiếng Việt:

 

Tiếng Anh:

 

 

   

Đọc Để Thấy Buồn cho Quê Hương

9
Đọc để thấy Buồn

8
Đọc để thấy Buồn

7
Đọc để thấy Buồn

6
Đọc để thấy Buồn

5
Đọc để thấy Buồn

4
Đọc để thấy Buồn

3
Đọc để thấy Buồn

2
Đọc để thấy Buồn

1
Đọc để thấy Buồn

2
Đọc để thấy Buồn

1
Đọc để thấy Buồn

2
Đọc để thấy Buồn

1
Đọc để thấy Buồn

2
Đọc để thấy Buồn

1
Đọc để thấy Buồn

2
Đọc để thấy Buồn

 

 

Trở về Trang Chính   

Mục Văn

 

 


Giới Thiệu Văn


Giới Thiệu Văn


Giới Thiệu Văn


Giới Thiệu Văn


Giới Thiệu Văn


Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn

Giới Thiệu Văn 

Trở về Trang Chính 

Mục Thơ

 

sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ

sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ
sun
Giới Thiệu Thơ

1. Thơ Mán Lạc Rừng (1) (2) (3)
2. Thơ Trà My (1) (2)

3. Lê Bích Liên : Tương Tư .. Xin Chia ------ Sương Phai.. Mùa Thu Hà Nội
4. Hà Nguyên Lãng : Xuân Xưa: Đi, Về


Trở về Trang Chính

 

Đề Mục Truyền Thống Văn Hóa


Truyền Thống - Văn Hóa
Truyền Thống - Văn Hóa
Truyền Thống - Văn Hóa
Truyền Thống - Văn Hóa
Truyền Thống - Văn Hóa

Truyền Thống - Văn Hóa

Truyền Thống - Văn Hóa


 

Trở về Trang Chính


Mục Sức Khỏe / Trị Bệnh

 Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

Sức Khỏe và Trị Bệnh

 

 

Trở về Trang Chính

   

Hình Ảnh do Tôi chụp

 


Hình Ảnh Tôi Chụp
Hình Ảnh Tôi Chụp
Hình Ảnh Tôi Chụp
Hình Ảnh Tôi Chụp
Hình Ảnh Tôi Chụp
Hình Ảnh Tôi Chụp
Hình Ảnh Tôi Chụp
Hình Ảnh Tôi Chụp

Hình Ảnh Tôi Chụp

Hình Ảnh Tôi Chụp

Hình Ảnh Tôi Chụp

Hình Ảnh Tôi Chụp

Hình Ảnh Tôi Chụp

Hình Ảnh Tôi Chụp

Hình Ảnh Tôi Chụp

 


 

Trở về Trang Chính

   

Những Hình Ảnh Đẹp do Tôi Sưu Tầm


Hoa Lan

Hoa Các Loại
Hình Quê Nhà (1)
Hình Quê Nhà (2)
Hình Quê Nhà (3)
Hình Quê Nhà (4)
Hình Thế Giới: Ngày mai tôi sẽ ra đi
Hình Phật

Automne - Mùa Thu - bàn tay năm ngón

Trở về Trang Chính

   

Hình Ảnh Bạn Bè chụp

 


Hình Bạn Bè Chụp
Hình Bạn Bè Chụp
Hình Bạn Bè Chụp
Hình Bạn Bè Chụp

Hình Bạn Bè Chụp

Liên Như chụp:

Hương Kiều Loan chụp:

 

Vũ Công Hiển chụp:

 

PhamPhanLang chụp:

1. Hình Ảnh Mùa Thu tại Butchart Gardens, Victoria, Canada - phamphanlang
2. Hình Ảnh Montevideo và Punta del Este, Uruguay

 

Quách Như Nguyệt Chụp

1. Hình Chụp Rio de Janeiro
2. Hình Chụp South Africa
3. Hình Ảnh Ấn Độ

Biên Đặng chụp:
1. Hình Ảnh Thiên Nhiên
2. Hình ảnh những con Hải Cẩu tại Ensenada


Vũ Công Hào chụp
Quê Hương Tôi

Hồ Mỹ Xuân
Ảnh Chụp lại Bức Mosaic "Thirst"
Những Tác Phẩm Mosaics Bất Hủ của Hồ Mỹ Xuân

Thu Hương chụp:
Hình Các Loại Hoa Đẹp


Phương Anh và Bảo Ngọc chụp
Hình Ảnh Bảo Tàng USS Midway ở San Diego

Trở về Trang Chính

   

Slide / Video Shows


Slide/video Shows

Slide.video Shows

Slide/video Shows

Slide/video Shows

Slide/video Shows

Slide/video Shows


Trở về Trang Chính
.

   

Ký Sự Du Lịch - Hướng Dương txđ

                       


Ký Sự Du Lịch

Ký Sự Du Lịch

 Trở về Trang Chính

   

Các Tác Giả Khác

                                   


Ký Sự Du Lịch


Ký Sự Du Lịch

Ký Sự Du Lịch


Ký Sự Du Lịch

Ký Sự Du Lịch

Ký Sự Du Lịch


Ký Sự Du Lịch


Ký Sự Du Lịch


Ký Sự Du Lịch

Ký Sự Du Lịch

Ký Sự Du Lịch

Ký Sự Du Lịch

Ký Sự Du Lịch

 

Tiếng Anh

 

Tác Giả Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

 

Trở về Trang Chính

                                   

Thơ Nhạc Nhớ Quê Hương

     


Nhớ Lại Trong Đêm Nay ( thơ Du Tử Lê, Trần Duy Đức phổ nhạc)
Đường Về Quê Hương (nhạc và lời của Lam Phương)
Hát Cho Quê Hương Việt Nam(Tình Ca+Bi Ca+Hùng Ca)
Lá Thư Ngày Trước (thơ Vũ Hoàng Chương)
Saigon Trong Tôi (Diệu Hiền)
Chuyến Đò Vĩ Tuyến, một bài ca để mong có ngày trở về

Trở về Trang Chính

Giới Thiệu Cổ Nhạc

                           

 

1. Cổ Nhạc: Hoa Lục Bình - Nghe Tác Giả Thanh Lịch trình bầy
2. Cổ Nhạc: Tình Mẹ và Biển Quê Hương - Nghe Thanh Lịch trình bầy
3. Nam Phong Ai Oán: Giòng Lệ Tiếc Thương - sọan giả Thanh Lịch
4. Dòng Sông Tương Tư của soạn giả Thanh Lịch
5. Người Yêu Xứ Thượng của Soạn Giả Thanh Lịch
6. Áo Bay Trong Gió Chiều Xuân của Soạn Giả Thanh Lịch
7. Bài Ca Cho Biển
8. Bài Ca Cho Mẹ - Kha Lăng Đa
9. Cung Đàn Đêm Xuân của Soan Giả Thanh Lịch
10. Ngày Xuân Lên Non Uống Rượu của Soạn Giả Thanh Lịch
11. Đôi Bờ Xa Cách - Soạn Giả Thanh Lịch
12. Cổ Bản Trường - Soạn Giả Thanh Lịch Bạch Long Nhi trình bày
13. Nỗi Lòng Phạm Lãi - Soạn Giả Thanh Lịch viết và trình bày
14. Đường Minh Hoàng khóc Dương Quý Phi
15. Thể Điệu Nam Đão: Dường Minh Hoàng... (tiếp theo) - Nữ Nghệ Sĩ Bạch Huệ trình bày
16. Nỗi Lòng Lương Y Nương - Soạn Giả Thanh Lịch
17. Thắng Cảnh Việt Nam - Thanh Lịch Biên Sọan và Trình Bầy
18. Đường Về Quê Cũ - Thanh Lịch Biên Soạn và Trình Bày
19. Nỗi Lòng Trần Khắc Chung - Thanh Lịch Biên Soạn và Trình Bày
1. Tân Cổ Giao Duyên - Tâm Đoan - Ngọc Huyền - Thanh Tuyền
2. Tân Cổ Giao Duyên: Đoạn Cuối Tình Yêu - Thao Sương - Kim Tử Long
3. Những ca khúc tân cổ giao duyên hay nhất của nghệ sĩ LỆ THỦY
4. Bài Thánh Ca Buồn - Ngọc Huyền (Tân Cổ Giao Duyên)
                                   

Giới Thiệu Nhạc


Giới Thiệu Nhạc
Giới Thiệu Nhạc
Giới Thiệu Nhạc

Giới Thiệu Nhạc

Giới Thiệu Nhạc

Giới Thiệu Nhạc

Giới Thiệu Nhạc

 

 

Trở về Trang Chính


Thu Ca

Bài hát cho mùa Thu: Thu Khóc trên Ngàn ---- Thu Về trong Mắt Em ---- Mùa Thu Yêu Đương ----- Sắc Hoa Màu Nhớ ----- Thu Ca ---- Mùa Thu Cho Em ---- Mùa Thu Chết ---- Lặng Nhìn Mùa Thu ----- Chiếc Lá Thu Phải ----- Chiếc Lá Cuối Cùng ----- Anh Đã Quên Mùa Thu ----- Mùa Thu Không Trở Lại ----- Thu Quyến Rũ ----- Thu Về Trong Mắt Em ----- Mùa Thu Chết ----- Mùa Thu Chết ----- Một Trời Thu Xưa -----

Trở về Trang Chính

 

Giải Trí - Tìm Hiểu

 


Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu


Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu

Giải Trí - Tìm Hiểu
Giải Trí - Tìm Hiểu


Truyện Cười, Truyện Tiếu Lâm: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230)
(231) (232)


Tiếng Anh

 

Tiếng Việt

Trở về Trang Chính

 

Triết Lý Sống 

huong duong
Triết Lý Sốnghuong duong
Triết Lý Sốnghuong duong
Triết Lý Sốnghuong duong
Triết Lý Sốnghuong duong
Triết Lý Sốnghuong duong
Triết Lý Sống huong duong
Triết Lý Sống
huong duong
Triết Lý Sống
huong duong
Triết Lý Sống
huong duong
Triết Lý Sống
huong duong
Triết Lý Sống
huong duong
Triết Lý Sống
huong duong
Triết Lý Sống
huong duong
Triết Lý Sống

 

Trở về Trang Chính

 

Mục Kiến Thức Vi Tính


sunflower12
Kiến Thức Vi Tính
sunflower12
Kiến Thức Vi Tính
sunflower12
Kiến Thức Vi Tính

 

Trở về Trang Chính


 

Truyện Hay Nước Ngoài

 


Truyện Nước Ngoài

 


 

Ông Già Việt Nam
Clara
The Headstrong Historian
Suffering Souls
Trial By Fire
Huyết Thù
Người Tù Binh Trở Về
Luyến Tiếc
Kẻ Khờ Khạo
Le Petit Prince - Antoine de St Exupéry (tiếng Pháp)
Giết Con Chim Nhại - To Kill a Mockingbird - Harper Lee (phần 1) -- (phần 2) -- (phần 3) -- (phần 4) -- (phần chót)
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết (The Thorn Birds - Colleen Mc Cullough) - Phần 1 -- Phần 2 -- (Phần 3) -- (Phần 4) -- (Phần 5) -- (Phần 6) -- Phần 7 -- Phần 8 -- Phần 9 --

Trở về Trang Chính