Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

VĂN - HÓA và CHÍNH - TRỊ QUA CHẾ ĐỘ CSVN
với chiến lược xâm lăng của TC
- Trịnh Khải -

Hôm nay chúng ta nói về VĂN HÓA  sau khi CSVN đã hủy diệt tận cội, tận nguồn khoa học, văn hóa, văn minh ….của đất Việt sau 1954 tại Miền Bắc và 1975 tại Miền Nam (từ Bến Hải đến Cà Mâu) qua chỉ thị HCM  : «Đập phá, Đập phá đi, Đập phá nữa đi…. Ta lại xây dựng bằng muời ngày nay… ». Qua sự hủy diệt trên chúng ta cần nhận thức rằng Văn Hóa CSVN không có thật (inexistence)tuyên truyền độc trị CS không thể xem là Văn Hóa vì dựa trên cơ bản : hủy diệt, đảo nguợc, lừa bịp, láo phét, hủy hoại, tàn sát….  

Hiện nay V/Đ Khoa học, Văn hóa, Nghệ thuật, kinh tế, thực phẩm v.v.... đều do Miền Nam (từ Bến Hải đế Cà Mâu sau cuộc di cư 1954) chuyển ra Bắc...... vừa qua việc thanh trừng các tuớng CS và uỷ viên Đảng trong quân khu thủ đô Hanoi do N. Tiến Dũng và N. Minh Triết (nguời Miền Nam) có thể xem như là 01 cách mạng "nhung" như ở Georgie và Ukraine. Trí thức, sỹ phu, Việt kiều,  v.v.   đều xuất phát từ Nam từ 1975.....Miền Bắc đã trở  thành cái chiếu rách ..... từ 1954, tất cả đều chi phối bởi "tam đại bần cố nông" của Độc Đảng – 03 đời « vô học thức » (illettrés - analphabètes) -....Theo lịch sử VN chúng ta đã có 03 lần Nam Tiến (do nhà Trịnh, nhà Nguyễn và CSVN)...... Miền Bắc càng ngày càng lệ thuộc Nam về mọi mặt...... kể cả các cấp lãnh đạo trong : Đảng, Quân đội, Nhà Nuớc,  Giáo Dục, Công Kỹ Nghệ v. v…. lần này ảnh huởng «tự nhiên » này sẽ rất mạnh phát xuất từ Nam. Đây sẽ là cuộc Bắc Tiến theo luật "thiên nhiên", sẽ đưa đến thay đổi chế độ CSVN. Như Lão Tử đã nói :  « Cùng (CS tan rã) tất biến, Biến tất thăng (Dân Chủ sẽ đến) »

 Trong các xã hội tân tiến trên thế giới, với máy điện tử, internet......khoa học, nhân văn, văn hóa, nghệ thuật v.v... đều đi liền với chính tri, không thể tách rời đuợc .... Văn hóa và Chính trị  phải xem như chim liền cánh, như cây liền cành......  vì thấu triệt đuợc vậy Đảng luôn luôn độc quyền dùng Văn hóa để chiếm quyền sau đó độc tri trong tuơng lai lâu dài và tuyệt đối cấm đoán mọi Văn hóa chỉ trích hoặc không tôn vinh HCM và Độc Đảng. Chủ truơng và đuờng lối lừa đảo, mị dân của Đảng : 1.- Dân phải tách rời Văn hóa ra khỏi chính trị (Độc quyền của Đảng) ; 2.- Nghệ thuật, thể thao.. ru ngũ Dân và tôn vinh Đảng ; 3.- Phục vụ Đảng Dân đuợc phép thờ Chúa, thờ Phật.....như vây Dân phải để Đảng đúng truớc các Dức Thánh tôn. Chúng ta nên tự hỏi : Trên quả đất này chỗ nào không có Chúa (hay Phật) để chúng ta làm gì đi nữa cũng vô tội ? Nếu không !  Tại sao ta phải cần phục tòng Đảng truớc để có chỗ thờ Chúa (hay Phật).

Qua Văn hóa tuyên truyền đầu độc CSVN đang thành công lớn trong việc thi hành chủ truơng lừa đảo trên. Tuy thế trong tuơng lai, cái mầm “phản động” của dân sẽ phát động từ đây - từ tín nguỡn - khi họ biết đuợc sự lừa đảo : không bao giờ Dân có thể thờ Đảng ..... mà chỉ có thờ Chúa (hay Phật). Tới lúc này thì Đảng sẽ không còn đất chôn. Vì lý do trên ngày nay Đất nuớc Việt Nam là một Xã Hội Chủ Nghĩa Tàn Bạo của Độc Đảng Thống Trị, và Văn hóa và Chính trị không thể tách rời ra đuợc. Nếu chỉ lo xây dựng Văn hóa không thôi thì  chúng ta tiếp tay :
1.- Tuyên truyền cho CSVN, làm tôi mọi đầy tớ hầu Đảng (valet de pied) ;
2.– Cũng cố Đảng CSVN qua  Chương trình xâm lăng VN của TC đặt trên chính sách « Tam Tương » của Hồ Cẩm Đào khi qua họp dảng với CSVN, ông này dã tuyên bố về liên hệ TC và VNCS : « Tuơng thông Lý Tuởng »  – « Tuơng đồng Văn Hóa » – « Tuơng quan Định Mệnh » giữa 02 nuớc. Đây là « Chính sách Tam Tương » của TC áp đặt lên đầu nhân dân Việt qua « quan lại dịa phuơng  CSVN».
3.- Gián tiếp chấp nhận Chủ Nghĩa Tứ Độc « Độc Đảng – Độc Tôn (*) – Độc Quyền – Độc Ác ».
(*) Đúng là « Thuợng Thiên, hạ Địa duy ĐẢNG độc Tôn » . Trên trời (truớc Chúa, Phật.....), duới đất (toàn cỏi VN) Dân Việt phải tôn thờ Đôc Đảng mà thôi....

Tuơng thông “Lý Tuởng” - Chủ Nghĩa Tứ Độc - phải hiểu dây là lý tuởng Tự Do, Độc Lập dành riêng cho Đảng CS … tất cả đất đai, tài sản phải duới quyền Đảng, chỉ có Đảng là duợc « Độc Lập và Tự Do » đối với dân (dân là đầy tớ của đảng) và dân lại bị thống trị và khai thác dến xuơng tủy (đảng đã thay thế : Nguời khai thác nguời bằng Độc Đảng khai thác nguời – L’exploitation de l’homme par l’exploitation de l’homme par le Parti Communiste).
Trong thực tế lý tuởng CS quốc tế đại dồng (internationalisme) sẽ dặt ra : cấp trên TC với cấp duới CSVN….. mọi quyết dịnh của CSVN phải duợc trình, giải thích hợp với quyền lợi và có sự thỏa thuận của « triều » TC, các lãnh tụ VN truớc và sau khi kinh lý ở ngoại quốc phải « triều phục », tuờng trình cẩn thận với quan thầy TC. Quốc gia VN đâu đã duợc « Độc Lập và Tự Do ». Đảng CSVN đang trở thành thực sự « Thái Thú  đi trị Nam di» (*) – thi hành chỉ  thị TC - cực kỳ tàn ác và bóc lột dân Việt dể cho TC huởng với danh nghĩa « Tuơng Thông Lý Tuơng ». 
(*) Vào thời VN còn là thuộc địa, T. Quốc gọi Việt Nam là Nam Di (mọi rợ). 

Tuơng Đồng “Văn Hóa” : Sau chiến dịch “ trăm hoa đua nở” (Révolution culturelle của họ MAO) TC dã hủy diệt tận gốc nền văn minh, văn hóa Trung Hoa dã có từ mấy ngàn năm. Chẳng khác gì Tần Thủy Hoàng, họ đốt sách, giết hại mọi thành phần trí thức (ngay cả Đặng Tiểu Bình cũng phải đi dầy), giáo sư đại học, thân hào nhân sỹ vv…Với CSVN, bấn cố nông,  một tay bắt chuớc hạng quá tầm thuờng, nền văn minh, văn hóa, văn hiến, khoa học … trí thức, khoa bảng, sỹ phú ……vv  cũng không qua khỏi duợc dại họa này ở VN. Nay còn lại “văn hóa CS” mới nẩy sinh từ giái cấp « tam đại bần cố nông » : “đập phá, dập phá đi, dập phá nữa di, cách mạng CS sẽ xây lại bằng muời ngày nay” kết quả hơn nữa thế kỷ đã qua chứa thấy các chuơng trình tái thiết Khoa học – Kỹ thuật – Kỹ Nghệ – Công nghiệp – Văn học - Nghệ thuật v.v....ở VN.

VNCS sẽ phải đời đời lệ thuộc TC: Sự “tuơng đồng văn hóa”  gỉa dối, ti tiện : cửa quyền – tham nhũng – bóc lot – trụy lạc – chơi bời trác táng – dân là tôi đòi – đảng trở thành “quý tộc đỏ” – du hí từ trong nuớc ra ngoại quốc dể mặc dân dốt nát lầm than…Than ôi 4.000 năm văn hiến của dất Việt đang trôi cuốn theo giòng nuớc “văn hóa CS » trụy lạc. Tội này thấu đến trời xanh
Tương quan “Định Mệnh”, bốn chữ cuối cùng thật là kính khiếp, hãi hùng.  Đầu tiên CS vô thần đã dùng chữ “dịnh mệnh” rất là dầy tín nguỡng dị đoan, bói toán.... sự thật là tuơng lai VNCS phải phụ thuộc vào TC, “dịnh mệnh” của Đảng CSVN phải duợc « an bài », « sống còn » phải do quyết dịnh Đảng CSTQ và bất cứ lúc nào cũng có thể bị « nghiêm trị » (kiểu CS) nếu không thi hành lệnh « nghiêm chỉnh » (tiêu chuẩn CS). “Lửa cơ đốt ruột dao hàn cắt da” - Dân đói rách, lầm than cơ cực Đảng tiếp tục đem gạo qua trả nợ TC.
Các quan «Thái Thú  đi trị Nam di» CSVN thừa hiểu tận gốc câu Tuơng quan “dịnh mệnh” nên họ sẵn sàng quỳ gối cúi dầu, phủ phục « triều bái », làm việc « triều cống » với « Triều đình » TC, việc này đòi hỏi phải (Chủ Nghĩa Tứ Độc) bóc lột tàn nhẫn dân và tàn sát những nguời Việt không chấp nhận cuộc bán nuớc « hòa hợp và hòa giải » với « Triều đình » TC. Đem chuyện Tuơng quan “dịnh mệnh” của con voi TC với lại con nhái bén tôi đòi (CSVN) thì quả thực một bi hài kịch của thời thuộc dịa mới rất dã man lại sắt máu truớc mắt cả thế giới ngoại trừ dân Việt đang bị bịt mắt, bịt miệng và bịt tai. Trong Đại nạn đang xẩy ra, tất cả nguời Việt yêu nuớc - từ Nam chí Bắc - trong mọi nơi (Chánh Phủ, Cán bộ, Quân Đội, Công an, Đảng viên…. Việt  Kiều, Nhân dân) dâu có thể chấp nhận duợc : Giải phóng đất nuớc duơng trở thành « Việt gian bán nuớc ».

Chúng ta đừng quên : Mãn Thanh đã đô hộ TQ gấn 300 năm (1644-1911), nay không còn tên trên bản đồ thế giới và là 01 sao nhỏ trên cờ TC, chỉ là 01 vùng nghèo mạt TQ ; Tại Nội Mông là 01 sao nhỏ (thứ 2) (Mongolie Intérieure) – xưa kia Mông Cổ đã đô hộ TQ hơn 100 năm  (1279 –1368) - đất đầy hấm mỏ nhất là khi đốt, dầu, than đá v. v. dân nghèo đói cơ cực ; ở Tây Tạng là 01 sao nhỏ (thứ 3) TC đang thi hành chính sách diệt chủng và đồng hóa tàn bạo : diệt dàn ông bản sứ để thay vào nguời Hán........ Với hậu quả « Việt gian bán nuớc » sao nhỏ (thứ 4) trên cờ TC là dành cho Việt Nam với hiểm họa diệt vong và mất nuớc như ở các nuớc trên....... Văn Hóa VN đâu còn nữa để chúng ta bàn.  

Mặc dù Cụ Nguyễn Trãi dã chiến  thắng quân Minh, cụ dã viết 02 câu thơ « Chắc chi thiên hạ ngày nay, mà đem non nuớc làm rầy chiêm bao » dành cho những nguời Việt yêu nuớc cần phải can trì, nhẫn nại (Le génie n’est qu’une longue patience – Napoléon Ier), tiếp tục dấu tranh không dể TC xâm lăng nuớc Việt yêu dấu của chúng ta. Nếu TC thành công trong chiến luợc này thì Đảng CSVN đã lừa đảo, đã phỉ nhổ vào tổ tiên, ông bà, cha mẹ của toàn thể dân Việt. Trọng Tội Việt gian Bán Nuớc này phải duợc ghi bằng máu vào xử xanh của VN dể cả thế giới biết đến.

Các nguời Việt có trách nhiệm phải lựa : « Lưu Danh thiên cổ, hay lưu Xú vạn niên”. Để kết luận Văn Hóa  phải biểu tuợng cho Tự Do tư tuởng, Độc lập hành động để đi đến nền : Trung lập Văn Hóa (tự do lý tuởng) – Trung Lập Tôn Giáo (tự do tôn giáo) – Trung lập Chính Trị (Đa dảng độc lập) - Trung Lập đối Ngoại  (VN thật sự Độc lập, Tự do đối với thế giới). Tất cả nguời Việt thật yêu nuớc trong mọi nơi từ Chánh Phủ, Cán bộ, Quân Đội, Công an, Đảng viên…. Việt  Kiều .. đến Nhân dân đều phải là bảo vệ Văn Hóa Việt Nam cũng là bảo vệ Dân Tộc và Đất Nuớc Việt.

Paris août  2008
Trịnh Khải

Trở lại Đầu Trang