Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chùm Thơ Tháng Tư 

Tháng Tư Đen
Triều Phong Đặng Đức Bích

Thao thức bao lần mỗi tháng tư,
Ngờ đâu thất bại thật thành hư.
Quê hương đâu nỡ lìa xa cách,
Đất nước sao đành bỏ lánh cư.
Cắt đất địa đầu dâng giặc bắc,
Rạch thềm lãnh hải hiến quân sư.
Tiền nhân dựng nước gìn non nước,
Con cháu bây giờ cắt bán ư?

 

Hận Tháng Tư
Ngô Đình Phùng

Không thể nào quên họa tháng tư,
Gia đình ly tán, cưả nhà hư.
Xót xa quê mẹ nơi sinh trưởng,
Cảm kích xứ người chốn định cư.
Cũng bởi tham quyền dâng đất biển,
Chỉ vì tư lợi hại cha sư,
Cúi lòn kẻ địch sao không thẹn?
Chẳng sợ muôn đời sỉ nhục ư?


 

Loạn Tháng Tư   
Nguyên Vũ Võ Ngọc Lam

Nhớ mãi chuỗi ngày cuối tháng tư,
Bỏ quê tháo chạy rõ điều hư.
Hiểm nguy quyết dạ tìm sinh sống,
Đau xót đành lòng chọn ẩn cư.
Hải đảo dẫõy đầy loài ác quỷ,
Cao nguyên tràn ngập đám quân sư.
Nước non Lạc Việt sao không giữ,
Chút bã lợi danh bán rẻ ư?

 

Mong  Chờ
Song Vũ.

Đông tàn Xuân đến tháng ngày mong
Vọng quốc đau lòng giải* núi sông.
Bè lũ cầu vinh trơ mặt mốc,
Tập đoàn mại quốc vướng mày hồng.
Nỡ trao đất tổ yên quyền chức,
Đành để giang sơn bại thế công.
Vận nước xoay chiều mau đổi hướng,
Lòng dân ngao ngán sớm chiều trông.

*Giải: giải phóng

 

Trở lại Đầu Trang