Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Vườn Bách Thú San Francisco
Hình của Hướng Dương txđ


San Francisco Zoo cổ lỗ sĩ và không có nhiều thú vật lạ. Các con thú ở đây bị nhốt trong những chuồng chật hẹp, du khách tới coi phải nhìn qua những song sắt, không lấy gì làm thú vị như di coi nơi những sờ thú tân tiến khác. Thành phố san Francisco nghèo nên sở thú nơi đây không có tài chính để tu bổ sửa sang mới mẻ, chỉ xây cất thêm vặt vãnh trong một khuôn viên cố định nên không thể làm cho giống những sở thú tân tiến nơi các thành phố khác được.... Đã thế nhiêu chuồng thú lại còn bị đóng cửa, hạn chế sự đi thăm của du khách tới viếng.
';
 
Trở loại Đầu Trang