Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Trừ Dạ, Túc Thạch Đầu Dịch
Cổ Thơ, Kha Lăng Đa dịch


 

除  夜  宿  石  頭  驛 
                帶   

         
       
弌       
       
       
       
 顏     
       

 

Trừ Dạ, Túc Thạch Đầu Dịch
                   Đới Thúc Luân

Lữ quán thùy tương vấn,
Hàn đăng độc khả thân,
Nhứt niên tương tận dạ,
Vạn lý vị qui nhân.
Liêu lạc bi tiền sự,
Chi li tiếu thử thân,
Sầu nhan dữ suy mấn,
Minh nhựt hựu phùng Xuân.

 

Đêm Trừ Tịch, Trọ Quán Thạch Đầu

Bài dịch 1

Quán vắng, ai han hỏi,
Đèn lạnh là bạn thân,
Đêm tàn, năm sắp hết,
Chưa trở gót dặm ngàn,
Hiu quạnh, buồn chuyện cũ,
Bôn ba, cười cho thân.
Mặt sầu, cằn cỗi tóc,
Ngày mai gượng đón Xuân

 Bài dịch 2

Quán buồn, ai hỏi han ta?
Ngọn đèn hiu-hắt ấy là bạn thân.
Một năm sắp hết, đêm tàn,
Mà người muôn dặm, bước chân chưa về.
Quạnh hiu, chuyện cũ não-nề,
Bôn ba, mình lại cười chê thân nầy.
Mặt sầu, cằn-cỗi tóc phai,
Vẫn trong gượng-gạo sáng ngày đón Xuân.

Kha Lăng Đa

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang