Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Quê Hương Đã Mất
Thơ của Lão Mã Sơn


 

 

 

laomasaon14

 

 

 

 

    Đả đão Cộng nô, khôn nhà, dại chợ.
Hiếp đáp Đồng bao, khiếp sợ Ngoại Ban(1).

Đất, Biển còn đâu nữa mà đòi.
Việt Nam một tỉnh của Tàu thôi.
Việt gian Cộng Sản đem Tổ quốc
Dâng cho Tàu Cộng đã lâu rồi.
Bọn chúng cúi đầu làm Thái Thú.
Quốc gia (đối) với chúng món đồ chơi.
Giữ đảng, bám quyền, đua tham nhũng.
Đồng bào bỏ xứ, sống nổi trôi.
Trí thức, Nhà tu, Người yêu nước
Công an Cộng sản nhốt hết rồi.
Bác sĩ, Luật sư khuyên Chính phủ.
Bị Toà kết án  “Cặp còng đôi”. (2)

 
                Lão Mã Sơn.

(1)-Trung Cộng.
(2)-Tội âm mưu lật đổ Chính phủ,
chiếu điều 88 Hình luật của CS.

Trở lại Đầu Trang