Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tiếng Gọi của Non Sông
Thơ Lão Mã Sơn


 

 

 

 

 

 

 

 

   

Có biết hay không hỡi muôn dân?
Thất quốc, vong gia hoạ đã gần.
Còn chờ chi nữa không nổi dậy?
Trừ bọn Việt gian, tự cứu thân.

Có biết hay không, hỡi Đồng Bào?
Người dân Tây Tạng khổ biết bao.
Việt Nam sẽ khổ như Tây Tạng.
Nếu Ta không chống bọn giặc Tàu,

Hãy thức tỉnh đi, chớ ngủ hoài.
Công an, Quân đội hãy ra tay.
Trừ bọn Việt gian đang bán nước.
Chống Tàu xâm lược, phận làm trai.

Đừng làm công cụ cho Việt Cộng.
Giúp sức, tiếp tay lũ độc tài.
Cán bộ cấp cao đang vơ vét.
Mỹ kim, vàng, bạc, gởi nước ngoài.

Các Anh giúp chúng thành Tỷ phú.
Các Anh tay trắng, vẩn trắng tay.
Mất nước, chúng chuồn ra ngoại quốc.
Các Anh ở lại, khổ dài dài.

Các Anh quay súng, Dân nổi dậy.
Dân, Quân nhất trí nối vòng tay.
Ta hãy noi gương người Á Rập (1)
Can đảm đứng lên,quét độc tài
                                  
Tổ quốc tri ân người bảo quốc.
Thân trai phãi trả Nợ Làm Trai.

            Thu 2011,
            Lão Mã Sơn
 .

(1)Saudi Arabia, Tunisia,
Syria và Libya.            


Trở lại Đầu Trang