Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Vĩnh Biệt Bạn, cố BS Nguyễn Ngọc Dung
Thơ Lão Mã Sơn


  

 

 

 

Dung đã đi rồi các Bạn ơi!
Tin như tiếng sét nổ ngang Trời.
Dung, bạn tâm giao, người tri kỷ.
Mới vừa còn đó, bỗng mất rồi.
Từ nay bằng hữu chơi quần vợt.
Không còn thấy Bạn mỗi sớm mơi.
Những buổi liên hoan, lần họp mặt.
Bạn bè đông đủ, vắng Dung rồi.
Vợ hiền, con thảo đang còn đó.
Sao Bạn ra đi lánh cõi đời?
Bạn vội bước lên Tàu Thiên Cổ.
Để thương, để nhớ biết bao người.
Kỷ niệm vui buồn năm tháng cũ.
Sẽ còn mãi mãi ở lòng tôi.
Đôi ngã chia tay buồn ly biệt.
Từ nay Ta đã mất nhau rồi.
Tử biệt, sinh ly, sầu vạn cổ.
Vĩnh biệt nhau rồi, Bạn DUNG ơi!!!

Arlington,VA, cuối Hè 2012.
Thay mặt nhóm thân hữu quần vợt
Mason (Mã Sơn) Districk Park.
và Anh Hoàng Thơ.
Công Trần/Mã Sơn Đại Huynh.

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang