Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hờn Vong Quốc
Thơ Lão Mã Sơn


  

 

 

 

Mất nước lưu vong sống xứ người.
Có ai thấu rõ nỗi lòng tôi.
Âm thầm ôm mối Hờn Vong Quốc.
Nhớ thương quê Mẹ luống ngậm ngùi.
Tuổi xế hoàng hôn, đời trôi nổi.
Mộng hồi cố quốc mãi xa xôi.
Nhớ nước đau lòng người viễn xứ.
Thương dân khốn khổ, nói nghẹn lời.
Càng nghĩ càng căm thù cộng phỉ.
Độc tài, đảng trị, nước tả tơi.
Bức hiếp dân lành, hèn với giặc.
Ác ôn, tham nhũng, lũ chồn hôi.(1)
Mong sao được thấy phường gian ác.
Bị diệt trước khi (Tôi) lánh cõi đời.

                Virginia, đầu Thu 2012.
                Mã Sơn Đại Huynh.

(1)- con cháu của cáo HỒ.

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang