Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tặng Ảnh Cho Nhau
Thơ Lão Mã Sơn


 

         
 

 

 

 

Thân thương mới tặng ảnh nầy
Để làm kỷ niệm những ngày biết nhau
Mai kia ảnh có phai màu
Cũng đừng vất bỏ mà đau lòng người
Gặp nhau ở giửa chợ Đời
Tâm đồng, ý hợp lòng người nở hoa
Dù cho cách trở sơn hà
Cũng thành bằng hửu , Bá Nha, Tử Kỳ
Ngày nào đôi ngã chia ly
Nhìn ảnh tưởng nhớ người đi phương trời.

     Arlington, Virginia
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang