Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Buồn Rơi
Thơ Nam Thảo


 

 


 

 

 

 

Thuyền xưa bến lạ đợi từng giờ
Viễn xứ buồn rơi lịch những tờ?
Chim Việt bốn phương đời lãng tử
Cành Nam một cõi kiếp chơ vơ
Ngựa Hồ tuyết phủ gieo thương nhớ
Gió Bắc mây mù gợi ước mơ
Mải ngóng người đi đông gió lạnh
Còn trông kẻ ở hạ trăng mờ

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang