Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Xuân Chờ
Thơ Nam Thảo


 

 


 

 

 

 

Cung kính xin nâng chén rượu nồng
Chúc mừng Tết lạnh giữa trời đông
Tân thi mấy chữ ươm sương trắng
Xuân họa vài câu nhuộm ánh hồng
Vạn phúc an khang nhà thịnh vượng
Sự tình nghĩa lễ cửa minh thông
Như mai sắc thắm vàng muôn thuở
Ý nguyện xuân nào thôi ngóng mong!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang