Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tiễn Người Đi
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 

 

Tôi đã nghe anh tiếng dặm ngàn
Tài danh một thuở buổi thương tang
Thương quê vận rủi nhiều đau khổ
Giận kẻ vô nhân quá bạo tàn
Gối mỏi tôi trông tuồng đổi kép
Chân mòn anh đợi sử sang trang
Nay anh tạ thế ra thiên cổ
Kính tiễn anh về cõi vĩnh an 

Nam Thảo

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang