Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Xuân Để
Thơ Nam Thảo


 

 


 

 

Xuân nầy đảng hội thứ mười hai
Kết quả mong gì có đổi thay
Để nước tự do quyền chọn lựa
Để dân tự chủ lẽ trưng bày 
Để không mấy kẻ sàm trên đỉnh
Để hết triệu người ngậm dưới ngai
Để chống giặc Trung ngoài lãnh hải
Để còn tạo dựng những tương lai


Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang