Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chỉ
Thơ Nam Thảo


 

 


 

 

 

Đảng hội xong rồi hai tám (28) qua
Bình xưa rượu cũ chán sao mà
Chỉ trông Lê-Mác hình như quỷ
Chỉ thấy búa liềm ảnh tợ ma 
Chỉ nản cử bầu trong đảng đảng
Chỉ nhàm chọn lựa giữa ta ta
Chỉ mong ai đó gan hiền đạo
Chỉ nước vì dân: Cộng? Bỏ xa!

Lê-Mác: Vladimir Lenin-Karl Marx

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang