Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Dịch Corona
Thơ Nam Thảo 

 


 

 

Ai đem virus corona?
Giết hại nhân gian biết mấy ca!
Vủ Hán dã man vi ác quỷ
Bắc kinh hiểm độc đảng mưu ma
Gian manh hán tặc: cho là Mỹ
Hèn nhát tàu gian: chẵng phải ta!
Khấn nguyện trời cao phân luận tội
Cầu mong đại dịch chóng đi qua

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang