Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Dân Lành Trật Hết
Thơ Nam Thảo

(Viết trước ngày Đại hội 13 của Đảng CSVN - tháng 10/2020)

 


 

 

Tổ quốc, nhân dân, đảng, “cụ Hồ”!
Chiêu bài cộng Việt cứ hào hô
Nhưng tay độc trị ngày mưu kế
Mà óc tham ô tối ý đồ 

Quan lớn “trúng luôn” quyền thế mạnh
Dân lành “trật hết” lý thân cô
Mười ba (13) Đại hội, xin bàn bỏ
Những thứ làm ta những kẻ nô ?! (1) 


(1)    Nô lệ cho chủ quan
        Nô lệ cho chũ nghĩa cộng sản ngoại bang
        Nô lệ cho quyền thế
        Nô lệ cho danh vọng
        Nô lệ cho lợi lộc

Nam Thảo

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang