Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Vĩnh Biệt Bạn Hiền
Thơ của Ngô Đình Phùng


 (Lời tiễn biệt bạn Triều Phong Đặng Đức Bích)

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

Ra đi sao vội Triều Phong ơi!
Đã bỏ quê hương lại bỏ đời.
Có thấu niềm đau không thể tả,
Nào hay nỗi nhớ khó mà nguôi.
Tình thâm quyến thuộc đành chia cắt,
Nghĩa trọng bạn bè nỡ đánh rơi.
Yên giấc nghìn thu xin vĩnh biệt,
Từ nay hiền hữu khuất xa rồi!

       
     Ngô Đình Phùng  29-4-2020

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang