Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hại Dân Bán Nước Là Phường Ác Tâm
Thơ Song An Châu


 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ khắp cả xóm làng
Dân tình khổ ải tan hoang ruộng vườn
Hàng ngày bao cảnh đau thương
Đất đai chúng cướp là phường mị dân
Bán cho ngoại quốc làm sân
Vui chơi đánh golf người dân đau lòng
Đất đai mất trắng tay không
Không nơi cày cấy, ruộng đồng giờ đây
Nông dân không đất để cày
Mọi người không kế sinh nhai hằng ngày

Dân oan phân giải tỏ bày
Tiền ta bỏ túi tụi mày đừng kêu
Nếu bây phản động làm liều
Biểu tình, tranh đấu thì tiêu cuộc đời
Vào tù đừng có kêu trời
Công an nó đánh rã rời thịt xương

Dân oan mất đất xuống đường
Kêu la than khóc, nhưng phường ác tâm
Có đâu nghĩ đến người dân
Chỉ là một lũ ngu đần biết chi
Từ trên xuống dưới ngu si
Hại dân bán nước lo gì quê hương.

Song An Châu

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang