Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hỡi Thanh Niên! Hãy Tiến Lên!
Thơ Ý Nga 

 

 


 

 


 

Vùng lên! Tạo ngọn gió thần!
Bạn hãy đứng lên vì dân
Cho vơi hết niềm uất hận
Cho người thôi tiếng khóc than!

Lật đổ độc tài, vô thần
Cuồng nộ? Mỗi người một phần!
Dẹp tan bạo tàn, quốc nạn
Cho dân được sống yên thân

Xóa bóng tối? Phải đem về ánh sáng!
Thắp lên đi! Hỡi những Ngọn Lửa Thiêng!
Diệt tà quyền, cùng chuyền Lửa luân phiên!
Đốt cờ đỏ cho muôn dân an lạc!

Đảng phản tặc gieo bao mầm tội ác
Rước giặc về, toàn đảng chỉ ăn chơi
Đất đem dâng, thêm tội lỗi tày trời
Thanh niên hỡi! Hâm sôi bầu nhiệt huyết!

Yemen tiếp nối Ai Cập,
Thêm dân Algeria,
Rồi Lybia, Cuba,
Việt Nam, Bắc Hàn, Tàu Cộng!

Thiên An Môn, Sài Gòn ơi!
Độc tài phải chết cả thôi!
Tự Do, cờ no Gió Mới
Tội ác đem xử cho rồi!

Sử sáng chói bao nhiêu trang oanh liệt
Hãy vùng lên! Hâm hùng khí liệt oanh
Hãy noi gương tiên tổ, dẹp gian manh
Lưu trang sử oai hùng và dũng mãnh!

Thanh niên hỡi! Họa ngọai xâm khó tránh
Giặc vào nhà chúng chẳng để Bạn yên
Hà cớ chi Bạn để đảng lộng quyền?
Bạn phải tiến giặc mới lùi vĩnh viễn!

Tiến, tiến, tiến! Đừng nghe lời ngụy biện!
Tiến lên đi! Thể hiện khí nhà Nam!
Lượng sóng ngầm cuồng nộ sẽ đồng tâm
Trợ lực Bạn dát vàng Trang Sử Mới

Ý Nga 26-2-2011     


Ý Nga, 30-10-2011

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang