Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đảng hay Ăn Cướp? --- Ác Nghiệp Việt Công
Thơ Ý Nga


 

 

Đảng Hay Ăn Cướp?

Cả cơ cấu chính quyền
Cướp của, hưởng, luân phiên
Thế giới đều khinh miệt
Trò hối lộ, ép, chèn.

Kể từ Tháng Tư Đen
Ăn hèn hạ, đảng quen
Lòng dân càng uất nghẹn
Sự việc càng ngang nhiên.

Xin gì cũng “bì thư”,
Mở “bì”: đảng say nhừ,
Dân ăn: đòn chí tử
Ai phản đối? Khai trừ!

Chỗ nào cũng lách, luồn
Dân nghèo lệ cứ tuôn
Bán con đi mọi hướng
Chẳng chừa lại một phương.

Thật thương cho cơ đồ!
Làm sao dẹp Tam Vô?
Bao giờ Ngày Thịnh Nộ?
Lật hết loài Cộng nô?

Ý Nga

Ác Nghiệp Việt Cộng.

Nhất thần, đa thần, vô thần?
“Thần” nào ngồi đầu nhân dân?
Biến diệt vô cùng, vô tận
“Thần” nào thần tử, vong thân?

Không gian vô biên, vô cùng
Thời gian vô thủy, vô chung
Chúng sanh vô lượng, vô số
Tội ác nhân loại chập chùng.

Việt Nam tôi, một nẻo trần
Đảng: toàn những “thần” mỵ dân
Tham lam “đại đồng” ngả mạn
Cướp bóc luôn cả mộ phần.

Mất nước mỗi lúc một gần
Ăn nhậu: đảng, đoàn, ba quân
Mặc dân kêu gào uất hận
Đảng đoàn xú danh bất cần.

Mọi sự thành, trụ, hoại, không
Bao giờ con dân Lạc Hồng
Mừng Quê Hương tôi “hoại” Cộng
Cho người dân thoát cùm gông?

Ý Nga

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang